Wetgeving

Wat zegt de wet?

Wat is in de wet omschreven tussen 2010 en juli 2018?

De wetgeving sinds 2010 staat de verkoop en het gebruik van elektronische halsbanden toe.
In 2010 heeft de Raad voor dierenwelzijn een wetenschappelijk rapport besteld betreffende elektronische halsbanden.
Het rapport kan hier gedownload worden:
RAPPORT

De conclusie is als volgt:

Het merendeel van de beschikbare literatuur kan niet gebruikt worden om de nieuwe generatie laagenergetische elektrische halsbanden te beoordelen, omdat de intensiteit van de toegediende schokken niet vermeld was of hoog was. Volgens recenter onderzoek met laagenergetische halsbanden lijkt de elektrische schok eerder te resulteren in een negatieve toestand waaraan een dier zich met een minimale kost aanpast; bijgevolg vermindert het welzijn niet.
Onderzoek wijst wel op het belang van controleerbaarheid en/of voorspelbaarheid en op het belang van een juiste timing en het consistent toedienen van elektrische schokken, in het bijzonder bij elektrische halsbanden met afstandsbediening (traininghalsbanden). Het dierenwelzijn van de hond is bijgevolg afhankelijk van de persoon die de afstandbediening hanteert.

Als gevolg van dat rapport is een advies gekomen, dat advies kan via de volgende link gedownload worden:
advies-elektrische-halsbanden-honden-2010-raad-voor-dierenwelzijn
Het advies lijkt zeer duidelijk namelijk:

 • …Recentere literatuur toont aan dat er bij correct gebruik het gebruik van de halsband resulteert in een toestand waaraan de hond zich met minimale kost aanpast. Bijgevolg is de stress- en welzijnsimpact in dit geval beperkt.
 • De Raad voor Dierenwelzijn erkent dat het probleem niet de elektrische halsband zelf is, maar wel het verkeerde gebruik ervan: bij het aanwenden van deze halsbanden en in het bijzonder bij traininghalsbanden is inzicht in de trainingsprincipes noodzakelijk.
 • Het gebruik van elektrische halsbanden is voor de Raad voor Dierenwelzijn aanvaardbaar mits voorwaarden betreffende fabricatie, verkoop en gebruik (zie verder). Deze voorwaarden hebben als doel een toevalsstimulatie, een overstimulatie, fysieke en psychische schade voor de hond, een verkeerd gebruik te vermijden en impulsaankopen te beperken en een correct gebruik te bevorderen.
 • FABRICATIE: De Europese radiotransmissienormen (frequentie en output) naleven.
 • FABRICATIE: Een unieke code voor elke zender zodat interferentie met een andere zender onmogelijk is.
 • FABRICATIE: Het niet overschrijden van bepaalde maximale waarden wat betreft piekstroom, rms 3 -stroom, duur van de elektrische impuls en energie van die impuls 4 . Ingeval geen systeem van gecontroleerde stimulatie wordt gebruikt, dienen striktere normen worden opgelegd.
 • FABRICATIE: De stimulatieduur beperken door automatisch uit te schakelen.
 • FABRICATIE: Afstand van maximum 6 cm tussen beide elektroden ( “polen” ).
 • FABRICATIE: Afgeronde elektroden aan het uiteinde dat contact maakt met de huid.
 • FABRICATIE: Gebruiksaanwijzing in de officiële landstalen, met vermelding van risico’s op verkeerd gebruik.
 • FABRICATIE: Ingeval van anti-blafhalsbanden: een dubbele detectie van het blaffen (geluid en trilling).
 • FABRICATIE: De handleiding bevat een tabel die bij een weerstand van 500 ohm en in functie van het geselecteerde gebruiksniveau (bijvoorbeeld zwak, matig, sterk) de geleverde stroomsterkte vermeldt. Bijgevolg kunnen de niveaus van verschillende fabrikanten en modellen vergeleken worden.
 • VERKOOP: De verkoop beperken tot dierenspeciaalzaken waarvan de verantwoordelijke een opleiding over het gebruik heeft gekregen.
 • VERKOOP: De toegang tot die artikelen in de speciaalzaken beperken (zodat men zich tot de verkoper moet wenden).
 • VERKOOP: De verplichting voor de verkoper om de klant te informeren en met hem te bespreken wat hij precies nodig heeft.
 • GEBRUIK: De halsband niet dag en nacht gebruiken.
 • GEBRUIK: Bij gebruik van een onzichtbare omheining voldoende ruimte voor de hond om zich te bewegen zonder direct in de activatiezone terecht te komen.
 • GEBRUIK: De koper via het internet of CD-rom informeren omtrent een correct en verstandig gebruik.
 

Wat is in de wet omschreven vanaf 13 juli 2018?

Het is op dit moment (2018/12) niet verboden om Elektronische trainingshalsbanden te gebruiken, wel is er sinds 13 juli 2018 een decreet met een inwerkingtreding vanaf 20/08/218. De details ervan kan je via volgende link raadplegen: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/07/13/2018031629/justel

Meer concreet gaat het over een aanpassing op de wet dierenwelzijn van 14 augustus 1986.
Het specifieke artikel is “artikel 4”:

Art. 4. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° er wordt een paragraaf 2/2 ingevoegd, die luidt als volgt:
  ” § 2/2. Het gebruik bij honden van halsbanden die elektrische schokken kunnen toedienen, is verboden. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen om afwijkingen van dit verbod toe te staan voor het gebruik bij opleiding of gedragstherapie voor honden.”;
  2° in paragraaf 4 wordt tussen de zinsnede ” § § 2″ en de zinsnede “en 3,” de zinsnede “, 2/1, 2/2” ingevoegd;
  3° in paragraaf 4 wordt het woord “Koning” vervangen door de woorden “Vlaamse Regering”;
  4° in paragraaf 5 wordt tussen de zinsnede ” § § 1, 2,” en de zinsnede “3 en 4” de zinsnede “2/1, 2/2,” ingevoegd.

Voorlopig betreft dit een principieel decreet want er is nog geen definitieve goedkeuring (voor details van dit verloop zie: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/werking-van-het-vlaams-parlement/hoe-komt-vlaamse-wetgeving-tot-stand). Op moment van dit schrijven betreft het een tweede principiële goedkeuring en ligt het dossier voor advies bij de Raad van State.

Zoals de tekst bepaald heeft de wetgever dus nog mogelijkheden om “nadere regels en afwijkingen” te bepalen voor het gebruik van “opleiding of gedragstherapie“. Welke regels of afwijkingen dit exact zullen zijn is momenteel nog niet uitgeklaard. Vanuit E-collar Trainers Association proberen we een goede dialoog tot stand te brengen om aan te tonen dat het gecontroleerd en verantwoord gebruik van ondersteunende trainingshalsbanden een meerwaarde kan betekenen in een trainingsplan.

Wat was er mis met het advies van 2010?

Het advies van 2010 omvat alles wat nodig is om hondentraining met ondersteunende trainingshalsbanden op een goede en correcte manier te gebruiken echter, het is te vrijblijvend!

Indien dit advies verplichtend zou geweest zijn, dan zouden sommigen het correcte gebruik van ondersteunende trainingshalsbanden vandaag de dag niet in vraag stellen of bekritiseren.

Dit komt omwille van volgende zaken:

 1. Men koopt niet kwalitatieve e-collars op internet die enkel een aversief signaal geven (het laagste signaal is te krachtig zie e-collar electrical signal waar het volledige rapport gedownload kan worden m.b.t. het elektrische signaal in e-collars.
 2. Men koopt een e-collar online of in een winkel zonder te weten hoe goed de kwaliteit is en hoe ermee te moeten werken.
 3. Gewone dieren/hondenwinkels kunnen e-collars verkopen, de meeste winkels hebben weinig oog voor kwalitatieve hondentraining. Dit zou enkel door gecertificeerde/ervaren trainers mogelijk moeten zijn.

De regelgeving over de fabricatie, de verkoop en het gebruik zoals geadviseerd door de dienst dierenwelzijn zou verplichtend moeten zijn, alle belangrijke elementen om de elektronische halsband op een goede manier te gebruiken staan erin vermeld.

Omwille van deze opgenoemde zaken zou verkeerd gebruik mogelijk kunnen zijn niettemin is -voor zover wij weten- nog geen enkele klacht ingediend met betrekking tot verkeerd gebruik van of mishandeling met een e-collar!

Scroll to Top