E-collar ban door propagandatechnieken

Propaganda is het overtuigen van mensen van een standpunt door beïnvloeding van de publieke opinie.

Propaganda gebruiken om tegen wil en dank bepaalde zaken erdoor te duwen is schering en inslag in de politiek en zo lijkt het ook te zijn gegaan door minister Weyts bij de invoering van een e-collar verbod. Vanaf 2027 wilt de minister een ban op het gebruik en de verkoop van de elektronische trainingshalsband en de anti-blafband.

Minister Weyts heeft sinds 2015 niet nagelaten om te desinformeren hoe achterhaald het gebruik van de elektronische trainingshalsband wel niet zou zijn. Niettemin heeft de minister sinds 2015 nog met geen enkele gespecialiseerde trainer gesproken die kennis heeft van het goede gebruik van de elektronische trainingshalsband. Het persbericht dat op 9 maart 2022 de wereld werd ingestuurd door minister Weyts staat dan ook bol van onwaarheden!

In 2015 heeft minister Weyts aangegeven dat hij een verbod wenst op het gebruik van de e-collar – Weyts wil een verbod op elektronische trainingshalsbanden .

Sindsdien heeft minister Weyts zelf niets van moeite gedaan om met specialisten op vlak van e-collar training de zaken te bespreken. Wel heeft minister Weyts in de krant -samen met een anti-e-collar lobbygroep- geposeerd tegen het zogezegde slechte gebruik van de e-collar.

Partijleden die pro e-collar gebruik zijn komen niet of nauwelijks aan het woord en de initiatieven die zijn opgestart om aan te tonen als elektronische trainingshalsbanden een plaats hebben in hondentraining en rehabilitatie zijn enkel maar voor de schijn hoog te houden opgestart. Want hoe betrouwbaar is zo’n initiatief wanneer geen externe expertise wordt geraadpleegd en waar het resultaat al op voorhand beslist lijkt te zijn? Op een bepaald moment is er ook een adviesorgaan in het leven geroepen om hieromtrent een advies te formuleren maar waren de meeste leden van dat adviesorgaan al geen medestander van de minister??

Minister Weyts heeft een idee, een standpunt en daar kan je niet tegenop! Het lijkt er vervolgens op dat de zaken dan worden gemanipuleerd om tot het gewenste resultaat te komen. Het gaat niet meer om objectiviteit maar eerder om koste wat kost gelijk te willen halen!

Gisteren kwam uiteindelijk de persmededeling van minister Weyts. Enkele opmerkingen hebben we in het blauw geplaatst.

Ik wil gaan voor een verbod!
Ben Weyts - 2015

Persmededeling van Ben Weyts

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS
DE VLAAMSE MINISTER VAN DIERENWELZIJN
09/03/2022

Brede steun voor uitdoofscenario voor stroomhalsbanden
De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement schaart zich unaniem achter het plan van Dierenminister Ben Weyts om het gebruik van stroomhalsbanden aan banden te leggen.

Concreet wil Weyts vanaf 1 januari 2027 een verbod op het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden afstraffen voor blaffen. In de overgangsperiode kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven. “Na onder meer het onverdoofd slachten en de pelsdierkweek, nemen we hier opnieuw afscheid van een totaal achterhaalde praktijk”, zegt Weyts. “Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt”.

Er wordt nooit gewoon op een knop gedrukt. Het gebruik van elektronische trainingshalsbanden wordt in sommige van de meest geavanceerde trainingscentra ter wereld gebruikt om honden te trainen, ook voor politie en leger en hier beweert minister Weyts, die nog nooit een e-collar in de hand heeft gehad of ermee heeft gewerkt, dat er maar gewoon op wat knopjes wordt gedrukt? Het benoemen van een hond als deel van het gezin impliceert een bepaalde vermenselijking en die specifieke woordkeuze is thevens een onderdeel van het beïnvloeden van de publieke opinie. Uiteraard is een hond een deel van het gezin maar een hond is nog steeds een dier met dierlijke instincten.

Sinds 2014 wordt Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid.

Zo neemt Vlaanderen stap voor stap afscheid van achterhaalde praktijken zoals onverdoofd slachten, blokstaarten zonder medische noodzaak, pelsdierkweek, dwangvoederen en carrousels met levende paarden. Tot nu is er nog geen verbod op stroomhalsbanden die via een druk op de knop een elektrische schok toedienen aan een hond of kat of stroomhalsbanden die honden afstraffen wanneer ze blaffen. Instanties zoals het leger en de politie gebruiken stroomhalsbanden om dieren af te richten. Er was ook verzet van bepaalde gedragstherapeuten, die beweerden dat stroomhalsbanden voor hen noodzakelijke instrumenten zijn.

Het benoemen van achterhaalde praktijken zoals onverdoofd slachten, blokstaarten zonder medische noodzaak, pelsdierkweek, dwangvoederen en carrousels met levende paarden  en dat dan samen te plaatsen met het gebruik van de elektronische trainingshalsband is weerom propaganda! Opnieuw wordt door gewiekste woordkeuze het gebruik van de elektronische trainingshalsband samen gebracht met wat voor iedereen zeer duidelijk is als “achterhaald” dus het gebruik van de elektronische trainingshalsband zal dan ook wel barbaars zijn zeker?

De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement schaart zich nu unaniem achter het plan van Dierenminister Ben Weyts om het gebruik van stroomhalsbanden aan banden te leggen. Het gaat om een uitdoofscenario, waarbij het gebruik én de verkoop van stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden schokken toedienen wanneer ze blaffen verboden wordt vanaf 1 januari 2027. In de overgangsperiode kunnen alle instanties zich verdiepen in diervriendelijke alternatieven, want er komt géén uitzondering voor het leger, de politie of de gedragstherapeut. Omdat het in de praktijk onmogelijk is om af te lijnen wie zich gedragstherapeut mag noemen en wie niet omdat dit beroep niet wettelijk geregeld is, maar vooral omdat er genoeg diervriendelijke alternatieven zijn om dieren op te leiden of in te tomen.

Een commissie die voornamelijk gevormd lijkt door medestanders schaart zich natuurlijk achter het voorstel van minister Weyts. Minister Weyts wilt een verbod op elektronische trainingshalsbanden en op anti-blafbanden maar wat is het alternatief voor een hond die ganse dagen de buurt samen blaft? Altijd binnen houden? Wat is het alternatief voor een hond die zijn energie moet kunnen ventileren in gecontroleerde losloopsessies aan zee? Aan de leiband houden voor zijn ganse leven? Wat is het alternatief voor een hond met zeer veel energie? Dure kalmerende medicatie toedienen men tegenwoordig meer en meer doet?

Men wilt thevens een verbod op de verkoop maar  dat is Europese wetgeving dus gaat niet zomaar. Er zullen e-collars vanuit andere landen verkocht en verscheept worden naar België, net zoals nu al het geval is en HLN maakt daar nu ook al reclame voor op hun website (zo kreeg ik al advertenties van electric-collarsDOTcom op de site van HLN, tussen de gewone artikels).

Voor bepaalde type trainingen zijn elektronische trainingshalsbanden zeer effectief en de belangrijkste reden daarbij is bij het gecontroleerd loslopen van je hond, dat gaat nu éénmaal niet anders.

Specialisten denken al lang niet meer dat je dieren alleen maar kan opleiden of corrigeren met agressieve aversietechnieken. De wetenschappelijke literatuur waarschuwt juist veel meer voor de mogelijk negatieve gevolgen van trainingsmethodes die uitgaan van bestraffing.

Welke specialisten? Wie heeft het erover dat bij gebruik van een elektronische trainingshalsband er enkel agressief of aversief wordt gewerkt? Een kwalitatieve elektronische trainingshalsband kan gebruikt worden om je instructie te versterken, als correctie in de gehoorzaamheid wanneer je hond de gekende instructie niet opvolgt ofwel als aversiemiddel (bijvoorbeeld wanneer je hond vuiligheid of gevaarlijke producten opeet van de grond). Hondentraining is veel meer dan het gebruik van een e-collar alleen. Hondentraining gaat over een correcte relatie, opbouwende training, clicker training, verrijking van de hond door tal van verschillende bezigheden etc…
Deze tekst blijkt overgenomen van anti e-collar lobbygroepen. Van alle honden die we hebben getraind met een elektronische trainingshalsband voor het gecontroleerd loslopen is er geen enkele met gedragsproblemen door het gebruik van een elektronische trainingshalsband. Het tegendeel is eerder waar!

Het plan van Weyts is gebaseerd op een advies van de Raad voor Dierenwelzijn: een raadgevend orgaan met vertegenwoordigers van de kwekers, de houders en de handelaars van dieren, de asielen, dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen en lokale besturen. De Afdeling Dierenwelzijn deed ook een bevraging bij zo’n 2.700 hondengedragstherapeuten, trainers, medewerkers van hondenscholen en jagers. Uit die bevraging bleek onder meer dat een grote meerderheid van de gedragstherapeuten geen graten ziet in een verbod op stroomhalsbanden.

Zoals het hier is geformuleerd zou je denken dat dit orgaan met vertegenwoordigers van kwekers, houders en handelaars van dieren, asielcentra, dierenartsen en lokale besturen een immens werk is van tal van mensen maar het is eerder een beperkt groepje dat enkele keren heeft vergaderd en dan heeft gestemd en vervolgens een advies heeft geformuleerd. Bij die mensen is er wat betreft hondentraining nauwelijks kennis aanwezig en het blijkt dat er helemaal geen externe expertise aan bod is gekomen. De bevraging bij 2.700 therapeuten, trainers etc… is ook gemanipuleerd want de enquête werd gretig gedeeld onder anti e-collar medestanders op internet!

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten. Bij dit soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door eenvoudigweg binnen de begrenzing te blijven. Dit in tegenstelling tot trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden, waar het gaat om een natuurlijke reflex en waar de controle helemaal niet bij het dier zelf ligt.

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten“, dit is belachelijke argumentatie! Weet je hoe onzichtbare omheining werkt? De hond komt bij een bepaalde grens en krijgt dan een aversieve schok! Eerst komt er een toon, en dan leert de hond dat hij gestraft zal worden maar dat leert hij uit ervaring. Na een tijd leert hij dat dit gelinkt is aan een bepaalde grens en zo werkt het, op basis van aversie! Hoe werkt een antiblafband? Wel, een antiblafband geeft ook een toon en als de hond verder doet, dan wordt hij gecorrigeerd. Daar is dus weinig verschil met een onzichtbare omheining gezien het louter over een associatie gaat die de hond moet begrijpen en de associatie van de antiblafband is VEEL gemakkelijker om te begrijpen dan die van een onzichtbare omheining, denk je niet? Hoe werkt een e-collar? Véél milder omdat er uitgebreide mogelijkheden zijn in de stimulatie.

Als het gaat over elektronische trainingshalsbanden, anti-blafbanden en onzichtbare omheiningen, dan zijn de onzichtbare omheiningen wel het meest aversieve van de 3. Dit omdat de schok zeer direct en adequaat moet zijn om de hond duidelijk te maken dat hij niet voorbij een bepaald punt mag gaan. Waarschijnlijk is de echte reden dat men dit blijvend toelaat omdat men geen problemen wilt met de landbouwers want die gebruiken ook elektronische omheiningen…

“Stroomhalsbanden voor honden werden lange tijd niet in vraag gesteld, maar we zijn als Vlaamse samenleving geëvolueerd”, zegt Weyts. “Het is onze verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. Achterhaalde instrumenten zoals de meeste stroomhalsbanden horen niet meer thuis in Vlaanderen. We nemen hierin opnieuw het voortouw voor meer dierenwelzijn”.

Contact:
Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19

Het is in dit geval de verdomde plicht van minister Weyts om objectief te kunnen oordelen naar het correcte gebruik van de elektronische trainingshalsband. Alle mogelijkheden zijn er om het correcte gebruik met certificering in goede banen te leiden maar er wordt eerder gekozen voor een propagandastrategie die door bepaalde lobbygroepen gestuurd wordt.

Conclusie

Minister Weyts wenst een ban in 2027 en dat duwt hij erdoor! Er wordt gespeeld op emoties, gewiekste woordkeuzes worden gebruikt en anti e-collar lobbygroepen krijgen een podium. Dit zijn propagandatechnieken die een democratie onwaardig zijn! Indien men zou kunnen aantonen dat elektronische trainingshalsbanden ECHT voor dierenleed zorgen, dan is daar geen twijfel over en moeten die verboden worden maar dat is niet zo!

Er is in jaren nog geen enkele klacht binnen gekomen door het verkeerde gebruik van elektronische trainingshalsbanden! Spijtig genoeg gebruikt men platte propagandatechnieken om gelijk te halen!

 

Scroll to Top